Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES 
In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
a. De ondernemer: Taartjes enZo!, gevestigd te Utrecht, telefoonnummer 06-29090817, e-mailadres: lieske@taartjesenzo.nl
KvK Utrecht: 30233931, BTW identificatienummer: NL-1190.79.215.B01;
b. De opdrachtgever: een opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Taartjes enZo!;

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden.
2.3 Alle aanbiedingen gedaan door Taartjes enZo! zijn vrijbijvend en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De overeenkomst komt tot stand doordat Taartjes enZo! de opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd.

3. BESTELLEN
Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.taartjesenzo.nl

4. LEVERING:
4.1 Aflevering: De bestelling dient te worden opgehaald aan het adres van Taartjes enZo!
4.2 Vervoersrisico: Ontstane schade aan de bestelling nadien deze is opgehaald door de opdrachtgever is voor risico van de opdrachtgever.
4.3 Betaling: De betaling van het volledige factuurbedrag dient 7 dagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Taartjes enZo!

5. PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. BETALING 
5.1 Betaalmethodes: Na het verstrekken van de opdracht verzendt Taartjes enZo! Per e-mail een orderbevestiging en een factuur met hierin de gemaakte afspraken over de bestelling zoals aantal, prijs en leveringstijdstip. Voor bestellingen boven de 100 euro dient een aanbetaling van 20% te worden gedaan, zodra de opdracht definitief is.  De bestelling wordt pas afgeleverd, wanneer de factuur is voldaan. De factuur moet in alle gevallen uiterlijk 7 dagen voor de gewenste leveringsdatum in zijn geheel voldaan zijn. Contante betaling is in uitzonderingsgevallen mogelijk voor bedragen onder de 100 euro. Betaling met PIN is niet mogelijk.
5.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer 1802637  t.n.v. E.F.C. Hené-Polak te Utrecht.

6. AANSPRAKELIJKHEID 
6.1 Schade: Taartjes enZo! is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Taartjes enZo! slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aan aantoonbare tekortkoming. Indien Taartjes enZo! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.2 Taartjes enZo! is een eenmanszaak zonder personeel en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden, alsmede bij andere vormen van overmacht de opdracht te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, die de opdrachtgever daardoor lijdt. Een eventueel reeds ontvangen betaling wordt dan geretourneerd aan de opdrachtgever. Uiteraard zal Taartjes enZo! eerst proberen een passende oplossing te bieden.
6.3 Omdat alle producten ambachtelijk en met de hand zijn vervaardigd, kunnen vormen, kleuren en decoraties van de producten afwijken van de producten getoond op de website www.taartjesenzo.nl. Taartjes enZo! kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.4 Allergieën: Taartjes enZo! maakt gebruik van dagverse producten als eieren, vruchten, roomboter en producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, gluten, noten en maïs en is niet aansprakelijk voor problemen, die hieruit kunnen voortkomen.

7. ANNULERING 
Bij annulering dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taartjes enZo! Dit kan via het contactformulier of via lieske@taartjesenzo.nl na telefonisch overleg. Vanaf 7 dagen voor de leveringsdatum is het volledige orderbedrag verschuldigd. Vanaf 14 tot 7 dagen voor de leveringsdatum worden eventuele gemaakte aantoonbare kosten, zoals de inkoop van de benodigde ingrediënten, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. WIJZIGINGEN 
Bij wijziging van een bestelling dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taartjes enZo! via lieske@taartjesenzo.nl. Taartjes enZo! kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden, maar stelt alles in het werk om aan de wens van de opdrachtgever tegemoet te komen.

9. KLACHTEN 
Om melding te maken van een klacht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Taartjes enZo! Dit kan via lieske@taartjesenzo.nl na telefonisch overleg.

10. PRIVACY 
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. AUTEURSRECHT
Alle woord- en beeldmerken en foto’s op www.taartjesenzo.nl zijn eigendom van Taartjes enZo! tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taartjes enZo! is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.